FANDOM


במנצ'קין 1, ניתן להיות בן אדם, גמד, אלף, ובן מחצית. אם לא מונח קלף גזע מול השחקן, הוא בן אדם. לבן אדם אין יכולות מיוחדות, אך לכל אחד מהגזעים האחרים יש יכולות מיוחדות או מחסרים (לדוגמה: -1 להימלטות). קלפי גזע ניתן לשים בכל שלב במהלך תור השחקן, או ברגע שמשיגים אותם. מותר לזרוק קלף מקצוע בכל רגע שרוצים, אפילו במהלך קרב. אי אפשר שיהיו לשחקן יותר מקלף גזע אחד, אלא אם כן יש בידו את הקלף למחצה.

ראו גםעריכה

רשימת מקצועות