FANDOM


לוחם הוא אחד מהמקצועות הקיימים במנצ'קין 1.

יכולותעריכה

זעם: הוא זורק עד 3 קלפים בקרב; כל קלף נותן לו תוסף +1. בנוסף, הוא מנצח בתיקו בקרב (תיקו: שוויון בין דרגת השחקן לדרגת המפלצת).

מפלצות המתייחסות ללוחם באופן מיוחדעריכה

  • אל מת על סף ביתך:+5 נגד לוחמים
  • עץ הזו'וז'ו:+5 נגד לוחמים

קלפי אוצר המיוחדים ללוחמיםעריכה

  • מגן מכל עבר (+4): לשימוש לוחמים בלבד
  • גרביונים של כוח ענקים (+3): לא ניתן לשימוש בידי לוחמים